سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

شناخت کامل پوشش گیاهی و عوامل مؤثر بر آن شرط لازم هر گونه برنامهریزی و اجرای طرحهای بنیادی مدیریت، اصلاح و احیاء منابع طبیعی تجدیدشونده، حفاظت از آب و خاک، جلوگیری ازخسارات ناشی از سیل و …و در نهایت چگونگی بهرهبرداری از این منابع میباشد. منطقه مورد مطالعه بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود است که در ۱۰ کیلومتری شرق شهر نوشهر قرار دارد. جهت انجام تحقیق از روش آماربرداری صد در صد به کمک خط نمونه استفاده شد. برای این منظور ابتدا خط نمونههایی به عرض ۱۵۰ متر (به طوری که کل منطقه را پوشش دهد) بر روی نقشه توپوگرافی منطقه در محیط نرم افزارArc Map ترسیم گردید. سپس با عملیات میدانی اقدام به مشخص کردن تیپهای گیاهی و تعداد آشکوبهای درختی در هر خط نمونه گردید. نتایج حاصل ازاین بررسی منجر به شناسایی و تفکیک ۱۶ تیپ درختی اصلی در منطقه گردید. تیپ غالب این جنگل را ممرز-راش با مساحتی برابر با ۲۱۴ هکتار یعنی ۲۰ درصد از سطح کل تشکیل میدهد. نتایج این تحقیق به خوبی نشان داد که استفاده از آماربرداری صد در صد و ایجاد خط نمونه به کمکGIS کمک شایانی به انجام آماربرداری و تیپ بندی با صرف زمان کمتر و احتمال خطای کمتر مینماید