سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز عبیات – کارشناس زراعت , دانش آموخته سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
خالد زائری – کارشناس ارشد خاکشناسی ،مدرس دانشگاه پیام نور واحد سوسنگرد
نورآیر تومانیان – دکترای خاکشناسی ،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آب و خاک استان اصفهان

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از روش میانیابی شاخصی (IK) که یکی از تکنیک های ژئواستاتیستیکز (زمین آمار) می باشدنقشه پراکنش بافت لایه سطحی حدود۸۰۰۰هکتار از اراضی روستای حسن آباد از توابع بخش مرکزی استان اصفهان تهیه گردید . یکی از چالش های بیشتر مطالعات خاکشناسی عدم آگاهی از خصوصیات خاک به خصوص خصوصیات کیفی در نقاط نمونه برداری نشده می باشد ، با استفاده از تکنیک میانیاب شاخص در این مطالعه توانستیم نقشه پراکنش یکی از خصوصیات کیفی خاک در منطقه را تهیه کنیم. یک متغیر شاخص اساساً یک متغیر دودوئی در هر کلاس تعریف شده می باشد که مقدار یک و یا صفر را قبول می نماید. این بدین معنی است که حضور یا عدم حضورهر متغیر را بترتیب بصورت یک و صفر نشان می دهد. بافت خاک ها متغیرهای مرکب چند خصوصیتی می باشند که دارای کلاس های منفاوتی هستند. متغیرهای این چنینی را متغیرهای کاتگوریکی می نامند با تبدیل کلاس های متغیر های کاتگوریکی به شاخص های صفر و یک (عدم حضور و حضور به ترتیب) در نقاط نمونه برداری می توان نقشه پراکنش بافت خاک ها را تهیه کرد. در این تحقیق ۶بافت خاک شناسایی و نقشه پراکنش این بافت ها در سطح منطقه به روش میانیابی شاخص با استفاده از نرم افزار الویس ۴/۳ تهیه گردید.