سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
محمد فائز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان،
حمید عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

آزمایشها و محاسبات بر روی دادههای آماری در بسیاری از موارد، به ویژه درفعالیتهای اکتشافی، نشان میدهد که داده-های یک جامعه از توزیع طبیعی تبعیت نمیکنند، اما لگاریتم آنها به توزیع طبیعی گرایش دارد. به بیان دیگر، توزیع اطلاعات خام اولیه نوسانهائی دارد که باعث خارج شدن دادهها از حالت نرمال میشود وبه همین خاطر باید اقدام به لگاریتمگیری از دادهها نمود تا توزیع آنها به حالت نرمال و یا طبیعی نزدیک شود. باید توجه داشت که این نوع توزیع بهنام توزیع لگاریتمی دو متغیره نامیده میشود. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از مفهوم توسعه یافته این تکنیک، سعی می- شود که به طراحی یک نرمافزار موثر و کاربردی پرداخته شود که در آن با استفاده از جدولهای احتمال و جدولهای ارائه شده توسط سیشل به تحلیل و تخمین میانگین و واریانس میپردازد، سپس از عیار عنصر مولیبدن در کانسار مس پورفیریپرکام واقع در استان کرمان به منظور آشنایی با عملکرد نرمافزار و به عنوان ورودی برای آن استفاده شده است که در نهایت توزیع عیار عنصر مولبیدن در این کانسار به عنوان توزیع لاگ نرمال توسط نرمافزار شناسایی شده و مشخصاتدقیقی همچون مقدار میانگین، میانگین لگاریتمی، حدود اطمینان در سطح اعتماد ۹۵ درصد، واریانس و ضریب جداول سیشل برای توزیع عیار مولیبدن از کانسار پرکام محاسبه و گزارش گردیده است.