سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب اله طیبی درازکلا – دکتر شیمی نساجی
عبدالحسین حبیبی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

در این مطالعه با سنتز نانو ذرات سیلیکا به روشsloe ber و پوشش دهی با پل یآنیلین به ترتیب جهت راکتیو زرد ۵ از محیطهای آبی استفاده شد و برای بررسی مورفولوژی سطحی نانوکامپوزیت های تهیه شده و اندازه نانو ذرات سیلیکا، ازمیکروسکوپ الکترونی پویشیSEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)استفاده گردید. نتایج بهدست آمده از تصاویر مربوطه نشان می دهد اندازه نانو ذرات سیلیکا۶۰nm و کروی است. بررسی انجام شده با دستگاهFTIR نشان شد. عوامل تاثیر گذار مانندpH زمان تماس و میزان جاذب مورد بررسی قرار گرفت دهنده ی پوششدهی مناسب پلیمر آنیلین روی نانو ذرات سیلیکا است. نتایج بهدست آمده، حضور گروههای عاملی مرتبط با پلیآنیلین را تایید کرد. بررسی کار آمد بودن نانو کامپوزیت تهیه شده در حذف راکتیو زرد ۵ از محیطهای آبی انجام