سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن هاشمی پوررفسنجانی – انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالجواد نوین روز – دانشیار ، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده مواد، گروه مواد پیشر
سیدمرتضی مدنی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از این تحقیق سنتز نانو پودر های دیاکسید تیتانیوم دوپ شده با بور به روش سنتز شیمیایی در فاز بخار است. از آنالیز پراش اشعه ایکسXRD) به منظور تعیین ساختار کریستالی پودر های حاصله و از میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM) برای تعیین اندازه دانه ها استفاده شد. همچنین جهت اندازه گیری مقدار بور موجود در نمونههای سنتزی و تعیین ساختار شیمیایی آن به ترتیب از آنالیزهای طیف سنجی پلاسمای جفت شده القاییICP) و طیف سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکسXPS) به استفاده شد. نتایج تشان دادند که نانو پودر های تولیدی به طور عمده دارای ساختار ک ریستالی آناتاز میباشند و بعد از دوپ کردن بور مقداری فاز روتیل نیز در آن ظاهر می شد . پیک حاصل از طیف XPSدرمحدودهB 1sیک حالت هیبریدی از پیوندهای بور با اکسیژن و تیتانیومB-O-Ti در آن مشارکت دارد که از آن میتوان دوپ شدن بور در شبکه کریستالیTiO2را استنباط کرد