سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه حلمی – دانشکده فنی- دانشگاه گیلان-رشت-گیلان
مهدی نوری – دانشکده فنی- دانشگاه گیلان-رشت-گیلان
سمیه اکبری – گروه تکنولوژی نساجی- جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
جواد مختاری – دانشکده فنی- دانشگاه گیلان-رشت-گیلان

چکیده:

در این پروژه پودرهای کوپلیمر (اکریلیک اسید/اکریلونیتریل) شاخهدار شده با سیتریک اسید در نسلهای اول، دوم، سوم وچهارم به روش واگرا تهیه شد و پس از خالص سازی نانوالیاف این درختسانها الکتروریسی شده است. در نهایت با استفاده از روشهای متفاوت اسپکتروسکوپی مادون قرمزFTIR)وجود ترکیبات درختسان بر روی پودرها و نانوالیاف تولید شده، تایید شدرفتار محلولها و نانوالیاف تهیه شده با استفاده از جذب رنگ، اسپکتروسکوپی انعکاسیUV visibleو میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش نسل ساختارهای درختسانی به دلیل افزایش جرم ملکولی سبب افزایش قطر نانوالیاف تولید شده میشود. تستFTIRافزایش سطح زیر منحنی پیکهای شاخصCH2 ،OH ،C=O را در درختسان سیتریکاسید نشان میدهد