سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرابی – استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد قائ
فرهاد بهلکه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی کاربردی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دا

چکیده:

امروزه تأمین آب سالم و حذف آلایندهها از آبهای آلوده، یکی از دغدغههای جدی میباشد. روشهای مختلفی برای حذف آلایندهها از پسابهای صنعتی بهکار رفته است. هدف از این تحقیق، حذف رنگزای مشکی ۵ از پسابهای صنعتی با استفاده از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/Fe3O4می باشد. در این تحقیق، ابتدا نانوذرات مغناطیسیFe3O4از طریق رسوبشیمیایی سنتز شد. سنتز نانوذراتFe3O4توسط تکنیک هایSEM و XRD تایید شد. سپس با نشاندن پلی آنیلینبرروی نانوذرات، نانوکامپوزیت پلی آنیلینFe3O4تهیه شد. سنتز نانوکامپوزیت موردنظر نیز با تکنیکهای SEM FTIR و ,TEM تایید شد. همچنین، اثر پارامترهای مختلفpH زمان تماس، مقدار جاذب و دما در جداسازی رنگمورد نظر، بررسی و بهینه شد. مطالعات سینیتیکی انجام شده در مورد جذب رنگ مورد نظر، نشان داد که سینیتیک جذب آن از یک معادله شبه مرتبه ۲ پیروی میکند. همچنین بررسی ایزوترمهای جذب نشان داد که ایزوترم جذب این رنگزا بر روی نانو کامپوزیت، از معادله لانگمیور تبعیت میکند. نتایج نشان می دهدکه ، نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلی آنیلین، می تواند به عنوان یک جاذبا رزان و کارآمد برای حذف رنگزای مشکی ۵ از پسابهای صنعتی استفاده شود