سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم لطفی اوریمی – استاددانشگاه گلستان
حسن خندان فدافن – استاددانشگاه گلستان
مرتضی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین تحقیق نانوذراتCd1-xZnxSبه روش شیمیایی هم رسوبی به ازای مقادیرمختلفZnبینx= و ۰٫۰۵ x=0تهیه شدهاست. بررسی ساختاری نمونه هابه وسیله طیف اشعهx نشان می دهدکه تمامی نمونه هادارای ساخت ار هگزاگونال بوده وبا افزایش مقدارZn اندازه نانوذرات کاهش پیدا می کند.بررسی طیف های عبوراپتیکی نمونه هانشان می دهد که تمامینمونه هادرناحیه مرئی (طول موج ۵۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر) دارای عبوراپتیکی بالایی درحدود ۹۰ درصد می باشند. بررسی طیف های جذب اپتیکی نمونه ها نشان می دهدکه تمامی نمونه ها درگستره طول موجی ۳۰۰ تا ۵۰۰ نانو متر دارای جذب بالایی بوده و باافزایش مقدارZn لب ه جذ ب نمونه هابه سمت طول موج های کوتاه تر جابجا شده(blue shiftومقدارگاف انرژی نمونه ها طبق اثرMoss-Burstein افزایش پیداخواهد کرد.