سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب دلیرنده – گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ، قائمشهر، ایران.
علی میرابی – گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ، قائمشهر، ایران.
حبیب ا… طیبی –

چکیده:

در این تحقیق سطح نانوذرات مغناطیسیFe3O4توسط سدیم دو دسیل سولفات و دیفنیل کاربازون اصلاح شد. میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین مورفولوژی و توزیع اندازه نانوذرات تهیه شده استفاده شد. خواص نانوذرات مغناطیسیFe3O4 توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد. نانوذرات اصلاح شده بهعنوان جاذب برای استخراج کادمیم از نمون ههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. پارامترهای موثر در استخراج و پیشتغلیظ یونهای کادمیم بررسی و بهینه شدند. حد تشخیص روش برابر با۷/۰۰۵μg/L هدست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش در سطح غلظتی ۵۰۰μg/L تکرار ۶ مرتبه) ۰/۵۰۴ ب هدست آمد. منحنی کالیبراسیون کادمیم در گستره ۱۰ تاμg/L 0 خطی بود. روش پیشنهادی برای تعیین یونهایکادمیم در سطح ناچیز در نمونههای آب شیر، آب رودخانه، آب دریا و پساب با نتایج رضایتبخش بهکار گرفته شد.