سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه دهقان منشادی – دانشگاه یزد
مریم شرزه یی – دانشگاه یزد
میترا توکلی – دانشگاه یزد
علیرضا طالبی – دانشگاه شهیدصدوقی یزد

چکیده:

پوشش زخم با منسوجات یکی از متداول ترین ابزار محافظتی جهت کنترل عفونت است استفاده از عسل بعنوان پوشش زخم می تواند عمل بهبودی را سرعت بخشد ازعفونت جلوگیری کند از بافتهای صدمه دیدهروی زخم محافظت نماید و همچنین نقش محرک برا یمنظم کردن رشد بافت ها ودرنهایت کاهش دهنده التهاب را ایفا نماید لذا درتحقیق حاضر از دو نوع منسوج پنبه ای با بافت تافته و پارچه بانداژ جهت انجام تکمیل با عسل استفاده شد پارچه ها با محلول اوره دردمای محیط واکنش داده شده و سپس دردمای ۸۰و۱۶۰ درجه سانتیگرادبه مدت ۲ دقیقه خشک و پخت شدند علاوه براین از سه نوع عسل موجود دربازار ایران برای تکمیل نمونه ها استفاده گردید بدین ترتیب که پارچه های آماده شده با میزان ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد وزنی عسل پوش شداده شده همچنین نمونه پارچه های تکمیل شده با یک نمونه پارچه پوشش داده شده با نانوذرات نقره تجاری به عنوان پارچه پوشش دهنده زخم نیز جهت مقایسه تهیه شدند برای بررسی میزان تاثیر بربهبود زخم نمونه های تهیه شده برروی زخم باز ایجاد شده روی پشت گردن چند موش آزمایشگاهی برای سه روز قرار داده شد نتایج نشان داد بهبودی قابل توجهی با منسوج پوشش دادهشده با اوره و عسل حاصل شده است.