سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثریا قیم پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
الهام المدرسی – دانشگاه یزد
مریم شرزه یی – دانشگاه یزد
مریم نیری – دانشگاه شهیدصدوقی یزد

چکیده:

انجام عملیات تکمیل ضدباکتری برروی منسوجات علاوهب رجلوگیری از رشدباکتریها میتواندبوی نامطبوع تولید شده را نیز کنترل نمایددراین تحقیق تاثیر عملیات تکمیل مقدماتی با استفاده از ترکیب اوره کندانس درجذب بیشتر یونهای فلزی بر روی پارچه حوله ای ۲۰درصد پلی استر و ۸۰درصد پنبه مورد مطالعه قرارگرفت درابتدا پارچه با محلول تهیه شده اوره کندانس سولفامیک اسید که از مخلوط ۱ مول سولفامیک اسید و ۴ مول اوره دردمای ۱۴۰درجه تهیه شده عمل می شود نمونه پارچه ها با برداشت ۸۰ درصد از محلول ۵۰ درصد اوره کندانس دردمای ۸۰و۱۷۰درجه برای مدت ۲ دقیقه خشک و پخت شدند فرایند رمق کشی درمحلول نمکهای فلزی نیترات نقره سولفات روی سولفات مس درغلظت های متغیر ۰/۰۵ و ۰/۵ مولار با ۲۵:۱ L:R دردمای محیط و ۵۰درجه سانتیگراد درزمانهای ۲و۴و۶و۲۰ ساعت انجام گرفت خواص ضدباکتری نمونه های انتخابی مطابق استاندارد AATCC100 باکمک دو نمونه باکتری گرم منفی کلبسیلا پنومونیا و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد.