سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ثریا قیم پور – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مریم شرزه ئی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

بو، تأثیر مهمی بر راحتی، رفاه و حتی سلامت انسان دارد. فعالیت میکروارگانیسمهایی چون باکتریها و قارچها بر روی منسوجات سلولزی خصوصاً در محیطهای مرطوب یا کثیف، منجر به ایجاد بوی نامطبوع میگردد. بوی ایجاد شده با فرایندتکمیل ضدباکتری قابلکنترل است. بررسیهای متعددی در خصوص تأثیر ضدباکتریایی افزودنیهای مختلف در فرآیند تکمیل منسوجات، صورت گرفته است. در این بین، مواد معدنی نظیر فلزات و ترکیبات فلزی، بخش عظیمی از بازارمنسوجات ضدباکتری را به خود اختصاص دادهاند. در این مقاله، به بررسی فعالیت ضدباکتریایی پارچه سلولزی عملآمده با کمپلکس اوره-سولفامیکاسید و سه نوع نمک فلزی، پرداخته شد. فعالیت ضدمیکروبی پارچه تکمیلشده با روش استانداردAATCC 100و با کمک دو نمونه باکتری گرممنفی کلبسیلا پنومونیا و گرممثبت استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرارگرفت. در نهایت با ارزیابی کمی باکتریهای موجود روی نمونهها، خصوصیت ضدبوی آنها تعیین گردید.