سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمرتضی ساداتی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی منابع اب
موسی حسام – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی –
سیاوش بهروزکوهنجانی – پژوهشگر

چکیده:

درسالهای اخیر تلفیق مدلهای هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژیکی با GIS اهمیت زیادی پیدا کرده است GMS شامل یک رابط کارتوگرافیکی کاربر و تعدادی کد تحلیلی ازجمله Modflow می باشد دراین برنامه ورود خودکار داده ها با استفاده ازا بزارهای GIS موجود درنرم افزار امکان پذیر است دراین پژوهش ابتدا مدل مفهومی دشت توسط بسته نرم افزاری Modflow موجود دررابط GMS تهیه گردید و پس از آن واسنجی مدل مذکور برای یک دوره مشخص انجام شد نتایج حا صل شده حاکی از شبیه سازی مطلوب آبخوان دشت سروستان و اختلاف اندک مقادیر مشاهداتی و محاسباتی تراز سطح ایستابی چاه های مشاهده ای می باشد.