سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا فلاح – کارشناس علوم و صنایع غذایی
محمدرضا کسائی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار ی

چکیده:

از میان ضایعات کارخانجات فراوری طیوبر پر آنها با توجه به حجم زیادش مورد توجه زیادی قرارگرفته است زیرا حاوی پروتئین فیبری ارزشمند کراتین است که می توان از آن برای تولید پوششهای خوراکی استفاده کرد به این منظور ابتدا بایدکراتین پر از طریق شکستن پیوندهای دی سولفیدی جدا شود سپس با دوباره سازی این پیوندها از آن لایه های نازک تولید کرد دراین تحقیق با استخراج کراتین از پر به وسیله سدیم هیدروکسد و سپس جداسازی آن از طریق اسید غلیظ و حل کردن دوباره آن درمحلول آبی سدیم هیدروکسید و همچنین استفاده از گلیسرول و متیل سلولز برای انعطافپذیری و استحکام بیشتر لایه های نازک کراتینی تولید گردید برای اندازه گیری میزان جذب آب آنها لایه های نازکی با اجزا کراتین ـ متیل سلولز ـ گلیسرول ، متیل سلولز ـ گلیسرول و متیل سلولز تهیه شده و دررطوبت نسبی ۵۰ درصد نگهداری شدند. اندازه گیری ها نشان داد که درهفته اول لایه های متیل سلولز و متیل سلولز ـ گلیسرول به طور متوسط ۳/۷ و ۴/۰۳ درصد افزایش وزن نشان داشتند. درحالیکه لایه های کراتین متیل سلولز ـ گلیسرول به طورمتوسط ۸ درصد افزایش وزن داشته اند اما درهفته دوم نسبت به هفته اول ۲/۰۶ درصد کاهش وزن داشته اند.