سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران مرادی – استادیار دانشگاه تبریز
حسین تاجیک –
سیدمهدی رضوی روحانی –
عذرا فرهنگ فر –

چکیده:

امروزه استفاده از فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر به عنوان یکی از روشهای بسته بندی فعال جایگزینی مناسب برای پوشش های پلاستیکی غیرتخریب پذیر مورد توجه قرار دارد هدف ازاین مطالعه بررسیاثرات اسانس آویشن شیرازی ۲و۳ درصد ومونولورین ۱ درصد به تنهایی و بصورت ترکیبی بر روی میزان فنل کل خصوصیات آنتی اکسیدانی و ردصد تورم فیلم خوراکی زئین تهیه شده بروش کاستینگ درشرایط آزمایشگاهی است بالاترین درصد تورم ۵۲/۳% درفیلم های حاوی ۳ درصد اسانس +۱% مونولورین گزارش گردید دربین فیلم های زئین تنها فیلم های حاوی اسانس دارای میزان فنل کل ۱۳/۵۳میلی گرم گالیک اسید درهر گرم فیلم چشمگیری بودنددر حالیکه فیلم رئین خالی فاقد ترکیبات فنلی بود نتایج مشابهی درمورد خصوصیات آنتی اکسیدانی مشاهده گردید افزایش غلظت اسانس اثرات معنی داری در ویژگیهای آنتی اکسیدانی نداشت (P>0005