سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین کشاورز – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در بعضی از سازه های خاص، طیف ویژه ساختگاه بایستی تعیین شود. یکی از رو شهای تعیین طیف ویژه ساختگاه، استفاده ازروش تعیینی است. هر چند این روش نسبت به روش احتمالاتی، دارای معایبی م یباشد، اما به دلیل سادگی م یتوان برای تعیین طیف ویژه ساختگاه از آن استفاده نمود. در این مقاله برای یک پروژه موردی در شهر برازجان، طیف ویژه ساختگاه به روش تعیینی تهیه شده است. ابتدا تحلیل خطر زلزله به روش تعیینی انجام شد. سپس طیف پاسخ زمین روی سنگ بستر به دو روش استفاده از روابط کاهندگی و تحلیل آماری زلزل ههای مختلف تهیه شد. طیف روی سطح زمین نیز به سه روش استفاده از روابط کاهندگی، تحلیل آماری زلزل ههای مختلف و نیز تحلیل پاسخ زمین تهیه شد. برای تحلیل پاسخ زمین به شتا بنگاشت های مناسب روی سنگ بستر نیاز است. برای این منظور از شتا بنگاشت های طبیعی و مصنوعی استفاده شد. نتایج به دست آمده از این روش ها با طیف پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ مقایسه شد. مقایسه نتایج طیف ۲۸۰۰ با میانگین طیف به دست آمده از رو شهای مختلف نشان داد که در دامن های از پریودها، طیف به دس تآمده از ۲۸۰۰ بیشتر است. سوالات تحقیق: در این مقالھ، چگونگی تعیین طیف ویژه ساختگاه بھ روش تعیینی بررسی شده است. در یک سایت نمونھ این روش بھ کار رفتھ و با طیف استاندارد آیین نامھ ٢٨٠٠ مقایسھ شده است. روش تحقیق: در این مقاله از روش تعیینی برای تعیین طیف پاسخ ویژه ساختگاه استفاده شده است. با استفاده از روابط کاهندگی، تحلیل آماری زلزل ههای مختلف و تحلیل پاسخ زمین، طیف تهیه شده و مقایسه گردیدند. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق نشان م یدهد که طیف به دست آمده با این روش، در دامن های از پریودها از طیف ۲۸۰۰ بیشتر است