سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا هاشمیان فر – مربی، موسسه آموزش عالی دانشپژوهان

چکیده:

از عوامل تاثیرگذار در مقاوم سازی و بهسازی لرزهای ساختمانها یا به طور کلی سازهها تشخیص نوع زمین ساختگاه براساس طبقه -بندی صورت گرفته در استاندارد ۲۸۰۰ میباشد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از مشخصات زمین در محل ایستگاههای شتابنگاری کشور، مجموعه ای از شتابنگاشتهای ثبت شده در نقاط مختلف ایران برای نوع زمین این ایستگاهها بر اساس طبقه بندی عنوان شده در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زمینلرزه ایران، ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ، دسته بندی گردیده و با انجام مطالعات آماری بر روی آنها، طیف های پاسخ نرمالیزه در سطو ح اطمینان میانگین و میانگین به علاوه یک انحراف معیار ( فوق میانگین ) برای آنها تهیه شده است و در ادامه با تطبیق این طیف ها با طیف های استاندارد عنوان شده در استاندارد یاد شده، مشخص شد که بر اساس طیف های حاصل از این تحقیق می توان از شتابنگاشت یک ایستگاه با نوع خاک نامشخص، نسبت به تعیین نوع زمین آن اقدام نمود