سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان انصاری – دکتری استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تهران
علیرضا محمودی نهاوندی – کارشناسی ارشد

چکیده:

درصنعت خودروسازی وضعیت رنگ بدنه خودرو از اهمیت بسیاری برخوردار است زیراهرگونه نقصی دررنگ بدنه می تواند باعث خوردگی بدنه و نیز کاهش زیبایی خودرو گردد یکی از آزمونهای معمول درآزمایشگاه های کنترل کیفیت رنگ صنایع خودروسازی آزمون مقاومت دربرابرسنگریزه یا آزمون چیپینگ است که بنوعی مقاومت رنگ را دربرابر سنگریزه ارزیابی می کند اگرچه متداولترین روش ارزیابی آزمون روشی است که دراستاندارد SAE J-400 ASTM D 3170 – ۰۳ آورده شدهاست اما نتایج این آزمون ها براساس ارزیابی مشاهده کننده انسانی گزارش شده و لذا همواره امکان خطای انسانیوجود دارد دراین تحقیق به منظور ارزیابی ازمون مقاومت دربرابر سنگریزه سامانه ای تهیه گردید که درآن به کمک یک نرم افزار رایانه و یک پویشگر نتایج ازمون بیان میگر دد نتایج بررسی ها نشان دادکه سامانه تهیه شده از حیث دقت صحت و سرعت انجام آزمون بسیارسریعتر از روشهای ارزیابی بصری توسط مشاهده گرانسانی بوده و قابل استفاده درآزمایشگاه های کنترل کیفیت رنگ درصنایع خودرویی است.