سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مرادزاده – کارشناسی ارشد فیزیک فضا
فرید به آذین – دکتری برق الکترونیک

چکیده:

درسازمان هایی که فناوری شایستگی محوری سرمایه اصلی آنها محسوب میشود حفظ و توسعه این شایستگی بسیار حیاتی است اغلب مدیران دانش و محققین مدیریت دانش فناوری را یکی از انواع اصلی دانش دانسته و با مقایسه ی چرخه مرسوم فرایند مدیریت فناوری با کلیه چرخه های مدیریت دانش این مهم بیشتر نمایان می گردد به منظور تدوین اطلس فناوری های سازمان به منظور نگاهی جامع به کلیه فناوریهای موجود آن یکی از فعالیت های مهم شناسایی و پایش فناوری است برای پشتیبانی از این دو مرحله یعنی شناسایی و پایش فناوری نقش آفرینی مدیریت دانش دربرخی مراحل مانند ذخیره بازیابی و یافتن اطلاعات فنی مرتبط بو همچنین ارایه چارچوبی برای دسترسی به دانشها و بهره برداری از آن متناسب با نیازها ضروری است با توجه به مرحله نگاشت اطلاعات فناوری هاه یک سازمان که یک عنصرحیاتی باری پایش فناوری است استفاده از شبکه خبرگان که مراکز شایستگی را شامل میشوند به عنوان منابع اصلی اطلاعات فناوری یکی دیگر ازارکان نقش آفرینی مدیریت دانش دراین مبحث خواهد بود.