سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عطا دولت مرادی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکدههای فنی،
شهرام رایگان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکدههای فنی، دانش
حسین عبدی زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکدههای فنی، دانش

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی و احیای همزمان اکسیدهای تنگستن و مس با منیزیم، آلیاژW-Cu-MgOسنتز شد. نتایج بررسیXRD نمونههای آسیاکاری شده با ۱۰ و ۲۰ درصد منیزیم مازاد بر مقدار استوکیومتری نشان دهنده وقوع واکنشهای جابهجایی در بین مدت زمانهای ۱۵ و ۱۷ دقیقه بود. همچنین بررسی نمونه-های آسیاکاری شده برای مدت زمانهای طولانی حاکی از پدیده پهن شدن پیکهای تنگستن و مس بود که ناشی ازکاهش اندازه دانه و همچنین انباشت مقادیر زیاد کرنش در درون ذرات است. اندازه کریستالیتها با استفاده از رابطه ویلیامسیون- هال محاسبه شد که نشان دهنده مقادیر ۲۰ و ۳۶ نانومتر به ترتیب برای تنگستن و مس بود. همچنین با استفاده از ثبت تغییرات دمایی جداره خارجی ظرف آسیاکاری و خواص ترمودینامیکی اجزا واکنش، یک مکانیزم برای وقوع واکنشهای جابهجایی مطرح شد. در نهایت نیز با استفاده از فرآیند لیچینگ با اسید هیدروکلریک محصول خالص یعنی آلیاژW-Cu تولید شد.