سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده مائده شنانی هویزه – دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد، مهندسی منابع آب، دانشکده ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدر زارعی – استادیار، گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از تکنیک سنجش از دور RS سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و تصاویر ماهواره ای میتواند برای محاسبه شماره منحنی حوضه بسیار مفید باشند. در مطالعه ی حاضر هدف تهیه نقشه های شماره منحنی سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ حوضهی آبریز ابوالعباس و بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر میزان شماره منحنی منطقه ی مورد مطالعه میباشد. بنابراین ابتدا نقشه های کاربری اراضی سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ حوضه با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست TM و الگوریتم طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی در هشت کلاس کاربری اراضی تهیه شدند. در ادامه نقشه های تهیه شده به صورت یک لایه ی اطلاعاتی وارد محیط GIS شده و سپس هر یک از این نقشه ها جهت تهیه ی نقشه شماره منحنی سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ منطقه، با نقشه گروه هیدرولوژیک خاک در محیط GIS و با استفاده از الحاقیه ی HEC-Geo-HMS تلفیق شدند. نتایج حاصله نشان داد که در شرای رطوبتی متوسط ، میانگین وزنی شماره منحنی حوضه آبریز ابوالعباس در سال ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۷۱/۴ و ۷۲/۶ میباشد و به علت تغییرات کاربری اراضی، که در حوضه ی مورد مطالعه در جهت کاهش سطح جنگل و افزایش سطوح مراتع و مناطق مسکونی اتفاق افتاده است مقدار شماره ی منحنی حوضه در دوره ی زمانی مورد مطالعه ۱/۲ واحد افزایش یافته است.