مقاله تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند Development of diploid pollinator for resistance to powdery mildew disease in sugar beet که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله چغندرقند از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند Development of diploid pollinator for resistance to powdery mildew disease in sugar beet
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری سفیدک سطحی
مقاله چغندرقند
مقاله گرده افشان مقاوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساطی جهانشاه
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: خدائی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظورتهیه والد گرده افشان مقاوم به سفیدک سطحی از جمعیت نسبتا مقاوم ۱۴۴۴۲ استفاده گردید. از این جمعیت در سال اول تعداد ۵۰ بوته مقاوم در مزرعه بر اساس شاخص مقاومت، گزینش شده و سپس بذر هاف سیب (برادر خواهر ناتنی) تهیه گردید. از بین ۵۰ بوته مقاوم تنها ۳۹ بوته بذر کافی تولید کردند. بذور برداشت شده از این ۳۹ بوته هاف سیب در شش تکرار یک خطی کشت شده و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین ۳۹ هاف سیب مورد ارزیابی، تعداد سه هاف سیب (H.S13،H.S24 وH.S35 ) که آلودگی کمتری (شاخص آلودگی کمتر از عدد ۲٫۵ را نشان دادند) نسبت به بقیه داشتند انتخاب شدند. از هر فامیل گزینش شده فوق تعداد ۵۰ بوته انتخاب و در چادرهای ایزوله کشت شد تا بذر هاف سیب جدید تولید شود. این بذور که جمعا تعداد ۸۸ فامیل جدید بوجود آوردند، هاف سیب جدید نامیده شدند. بذر ۸۸ هاف سیب جدید در شش تکرار یک خطی کشت و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین هاف سیب های جدید، هاف سیب شماره ۵، ۱۷ و ۲۲ از نظر مقاومت به بیماری برتر از سایرین بودند. از هر هاف سیب جدید تعداد ۳۵ ریشه و جمعا تعداد ۱۰۵ ریشه برای تولید S1 انتخاب شدند. هریک از ۱۰۵ ریشه انتخابی به چهار قسمت تقسیم (کلون) و در زیر یک قفس ایزوله کشت شدند تا بذر S1 به دست آید. با توجه به مشکلات تهیه بذر S1 در زیر قفس ایزوله از بین ۱۰۵ ریشه گزینش شده تنها تعداد ۱۳ ریشه قادر به تولید بذر کافی با قوه نامیه مناسب گردیدند. بنابراین تعداد ۱۳ بذر خودگشن یا S1 با مقاومت بسیار خوب نسبت به بیماری سفیدک سطحی به دست آمد. بذور خودگشن شده یا S1 (ژرم پلاسم جدید) مجددا برای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی آزمون شدند. نتایج نشان داد که در هر نسل گزینش مقاومت نسبت به بیماری افزایش یافت و پاسخ به گزینش مثبت بود، به طوری که کمترین میزان آلودگی (۱۲٫۹ درصد) در بوته های S1 مشاهده شد. جمعیت S1ها نسبت به جمعیت اولیه ۱۴۴۴۲ به میزان ۷۲٫۶ درصد پیشرفت سلکسیون نشان داد. با توجه به مقاومت خوب بوته های S1 می توان از آن ها به عنوان گرده افشان برای تولید رقم مقاوم به بیماری سفیدک سطحی استفاده نمود.