مقاله تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت TiO2 ،X
مقاله فتوکاتالیست
مقاله نیتروفنل
مقاله فنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابزرگ حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمقدم هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این کار پژوهشی، نانو ذره های تیتانیا با استفاده از نمک آمونیم تیتانیل اگزالات در درون کانال های زئولیت MX (M=Ni, Co, Zn) کپسوله شدند. برای تهیه ترکیب یاد شده، ابتدا با روش تبادل یونی زئولیت NH4X از زئولیت NaX تهیه و سپس با استفاده از نمک های نیترات فلزهای نیکل، کبالت و روی، زئولیت MX تهیه شد. نمونه های تهیه شده با روش های پراش پرتو X (XRD)، طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR)، طیف سنج بازتاب پخشی (DRS) شناسایی و برای ریخت شناسی نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. تجزیه عنصری نمونه ها با روش EDX انجام پذیرفت. هم چنین فعالیت فتوکاتالیتیکی نمونه های سنتز شده در حضور فنل و نیتروفنل بررسی شد. نتیجه های به دست آمده حاکی از آن است که قرار گرفتن تیتانیم و فلزهای مورد نظر در زئولیت X مورد استفاده، نمونه های به دست آمده از درجه بلورینگی به نسبت خوبی برخوردارند.هم چنین فلزها در موقعیت های چهاروجهی و هشت وجهی در زئولیت X جایگزین می شوند. فعالیت فتوکاتالیتیکی نمونه های تهیه شده برای تخریب نیتروفنل بیشتر از فنل است و در مجموع این نمونه ها از تیتانیا خالص فعال ترند.