مقاله تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتی PHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تهیه و ارزیابی ساختاری داربست نانوکامپوزیتی PHB/nHA مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داربست
مقاله مهندسی بافت
مقاله پلی هیدروکسی بوتیرات
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله نانوکامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام قادر علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه ابتدا نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (nHA) به روش سل-ژل سنتز و سپس داربست نانوکامپوزیتی پلی ۳-هیدروکسی بوتیرات/هیدروکسی آپاتیت (PHB/nHA) به روش ریخته گری حلال و انحلال ذره تهیه شد. تهیه داربست ها، با حل کردن PHB 0.8-0.4 گرم در ۱۰ CC کلروفرم انجام شد. مقدار ذرات nHA، ۰-۱۰ درصد وزنی نسبت به پلیمر و نسبت PHB:NaCl، ۳۰:۷۰، ۲۰:۸۰ و ۱۰:۹۰ انتخاب گردید. به منظور تعیین ساختار پودر HA سنتز شده و همچنین ساختار داربست ها، تکنیک های پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز پراش پرتو ایکس بر اساس طول موج (EDS)، طیف زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبور نوری (TEM) مورد استفاده واقع شد. اندازه ذرات HA طبق تصویر TEM، ، ۳۰ تا ۴۰ نانومتروطبق رابطه دبای شرر ۳۵ نانومتر بود. طیف پراش پرتو ایکس پودر هیدروکسی آپاتیت سنتز شده، تشکیل فاز آپاتیت را تایید می کند. طیف زیرقرمز داربست های کامپوزیتی ایجاد برهم کنش شیمیایی بین نانوذرات هیدروکسی آپاتیت وبستر پلیمری را نشان می دهد. که حاصل این برهم کنش افزایش استحکام داربست خواهد بود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که مورفولوژی، اندازه و توزیع حفرات در داربست های تهیه شده یکنواخت بوده و اندازه حفرات در محدوده ۲۰۰-۲۵۰ mm است. ساختار داربست تهیه شده از محلول ۴ درصد وزنی، یکنواخت تراست. تعداد حفرات بازدرسطح داربست، با افزایش مقدار نمک، بیشتر می شود. مقدارتئوری درصد حجمی تخلخل داربست های تهیه شده ۸۴-۵۷ برای ۹۰-۷۰ درصد وزنی نمک محاسبه شد که به مقادیر به دست آمده به روش نفوذ حلال بسیار نزدیک است. آزمون آنالیز اشعه ایکس برحسب طول موج (EDS) نشان داد که نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به طور یکنواخت در ساختارداربست توزیع شده است. این مطالعه نشان می دهد که کامپوزیت (PHB/nHA) کاندیدای خوبی در مهندسی بافت استخوان می باشد.