مقاله تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن (VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن (VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۵
مقاله ۱- نفتالن دی آمین
مقاله ۸
مقاله ۱- نفتالن دی آمین
مقاله ساختار
مقاله اپوکسیداسیون
مقاله دی اکسومولیبدن (VI)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجینه خجسته رویا
جناب آقای / سرکار خانم: حضی زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن (VI) از واکنش بیس استیل استوناتو دی اکسو مولیبدن (VI) با لیگاند ۸، ۱- نفتالن دی آمین و ۵، -۱ نفتالن دی آمین در حلال متانول به دست آمده است. از واکنش بیس استیل استوناتودی اکسومولیبدن [MoO2(acac)2] I (VI) با -۱، ۸ نفتالن دی آمین(CH3)2 II   [MoO2(C10H6(NH)2)2]با بازده ۸۳% به دست آمده است که گروه های نفتالن دی آمین به صورت سیس به مولیبدن (VI) متصل شده و ساختار شبه هشت وجهی کمپلکس را به وجود می آورند. از واکنش بیس استیل استوناتو دی اکسو مولیبدن (VI) با ۵، -۱ نفتالن دی آمین فراورده دی متالیک[MoO2(acac)(H2O)]2[m-C10H6(NH)2]III  با بازده ۷۱% به دست آمده است که گروه های دی اکسو به صورت سیس به مولیبدن (VI) متصل شده و گروه نفتالن دی آمین به صورت پل بین دوکمپلکس مولیبدن (VI) قرار گرفته وموجب ساختار شبه هشت وجهی دراطراف هر مولیبدن (VI) شده است. ساختار دو ترکیب به وسیله NMR, IR 1H, 13C و تجزیه عنصری مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس (II و III) تهیه شده به وسیله اپوکسیداسیون سیکلوهگزن و ۱- اکتن در حضور ترشیو بوتیل هیدروپرکسید (TBHP) به عنوان اکسید کننده انجام و تایید شده است. بازده اپوکسیداسیون سیکلوهگزن (با بازده ۹۲% برای ترکیب II و ۹۸% برای ترکیب III) بیشتر از -۱ اکتن (با بازده ۲۳% برای ترکیب II و ۳۸% برای ترکیب III) است. فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس تهیه شده در واکنش اپوکسیداسیون سیکلوهگزن تقریبا یکسان است.