مقاله تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجی گر باورهای خودکارآمدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجی گر باورهای خودکارآمدی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای خودکارآمدی
مقاله بهزیستی عاطفی
مقاله تنیدگی شغلی
مقاله میانجی گر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری انور
جناب آقای / سرکار خانم: شکری امید
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر آزمون میانجی گری باورهای خودکارآمدی شغلی در رابطه بین تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمامی معلمان مدارس پسرانه کلیه مقاطع در شهرستان دیوان دره در سال ۱۳۹۰-۹۱ به تعداد ۲۸۴ نفر بود. با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۲۵۰ معلم مرد انتحاب شدند و به نسخه تجدید نظر شده فهرست تنیدگی شغلی آسیپو، (۱۹۹۸) نسخه کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، (۱۹۹۹) و مقیاس بهزیستی عاطفی ونکاتویک، فاکس، اسپکتور و کیلووای (۲۰۰۰) پاسخ دادند. برای آزمون میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه تنیدگی شغلی با خودکارآمدی شغلی و بهزیستی عاطفی منفی و رابطه باورهای خودکارآمدی و بهزیستی عاطفی مثبت؛ و باورهای خودکارآمدی میانجی گر رابطه تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان است. در الگوی مفروض تمامی وزن های رگرسیونی از لحاظ آماری معنی دار بود و متغیرهای پیش بین %۶۴ از پراکندگی بهزیستی عاطفی را تبیین کرد. نتیجه گیری: چون بخشی از تمایز در پاسخ های هیجانی معلمان به تجارب شغلی تنیدگی زا، ازطریق تفاوت در میزان خودکار آمدی آنها قابل تبیین است، می توان بر ضرروت تقویت باورهای خودکار آمدی در معلمان به عنوان عاملی ضربه گیر در مواجهه با تجارب شغلی تنیدگی زا تاکید کرد.