مقاله تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل تنیدگی زای نقش شغلی
مقاله مقابله شخصی
مقاله فشار شخصی
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی وزین اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شکری امید
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهریار حسین
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری جنسی روابط ساختاری بین عوامل تنیدگی زای نقش شغلی و فشار شخصی با میانجیگری مقابله شخصی در بین گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. تعداد ۲۸۵ عضو هیات علمی (۱۵۰ مرد، ۱۳۵ زن) به نسخه تجدید نظر شده سیاهه تنیدگی شغلی (OSI-R؛ آسیپو، ۱۹۹۸) پاسخ دادند. در این مطالعه از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری چند گروهی استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه بین تنیدگی شغلی با مقابله شخصی منفی معنادار، رابطه بین تنیدگی شغلی و فشار شخصی مثبت معنادار و رابطه بین مقابله شخصی و فشار شخصی منفی معنادار است. علاوه بر این، مقابله شخصی، رابطه بین تنیدگی شغلی و فشار شخصی را میانجیگری کرد. همچنین، نتایج نشان دادند در الگوی مفروض برای کل نمونه، تمامی وزن های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار هستند و متغیرهای پیش بین ۴۸ درصد از پراکندگی متغیر فشار شخصی را تبیین می کنند. نتایج مربوط به تغییرناپذیری جنسی روابط ساختاری نشان دادند در زنان در مقایسه با مردان، رابطه بین تنیدگی شغلی و فشار شخصی و رابطه بین مقابله شخصی و فشار شخصی نیرومندتر است. نتایج پژوهش حاضر ضرورت تمرکز بر نقش متغیر جنس را در آزمون روابط ساختاری بین قلمروهای مفهومی چندگانه بیش از پیش برجسته می سازد.