سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه عظیمی مطعم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
رضا طلایی –
سیروس حکمت جو –
فاطمه آسیابی زاده –

چکیده:

در این تحقیق فلور منطقه حاتم مشه سی در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است. روش جمع آوری گیاهان منطقه مذکور، روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک بوده است. شکل زیستی هر یک از عناصر منطقه با استفاده از روش رانکیر مشخص شد. این بررسی نشان داد که در جنگل حاتم مشهسی ۲۹ خانواده، ۸۲ جنس و ۱۰۶ گونهی گیاهی حضور دارد. تیرههایRosaceae 20/75% وAsteraceae 16/03% وLamiaceae9/43% وPapilionaceae 5/67% وBrassicaceae 4/71% وPoaceae4/71%سهم بیشتری را در فلور منطقه دارند. اشکال زیستی گیاهان منطقه شامل ۴۴/۳۴% همی کریپتوفیت ۳۱/۱۳% فانروفیت ۱۳/۲۰% تروفیت ۵/۶۷% ژئوفیت ۳/۷۷% کامفیت و ۱/۸۸% پارازیت میباشد. بیشتر گونههای منطقه در ناحیههای رویشی ایران – تورانی و مدیترانهای میرویند.