سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رضا ناصری – استادیار، گروه مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقاتبین المللی بیابان
جواد پوررضائی – مربی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی به
شهرام یوسفی خانقاه – مربی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی به
رضا شاکری – مربی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی بهبهان،

چکیده:

در این مطالعه پوشش حاشیه ای ساحل خلیج فارس در بندر دیلم مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از تصاویر ماهواره و کنترل زمینی با GPS ، مرز تیپ های گیاهی تعیین گردید. در محدوده مورد مطالعه ششتیپ گیاهی تشخیص و در هر تیپ تعداد ۲۰ پلات دومتر مربعی به طور تصادفی سیستماتیکمستقر گردید. ضمن رکورد گونه های گیاهی ،نمونه برداری از خاک هم انجام پذیرفت. اهمیت نسبی هر گونه با روش Ward محاسبه و گروه بندی پوشش با روش TWINSPAN انجام گرفت. بر اساس نمایه شانون و سیمپسون تنوع گونه ای هر گروه گیاهی تعیین شد. در مجموع ۶۶ گونه گیاهی متعلق به ۲۲ تیره شناسائی گردید. مهمترین تیره ها شامل گندمیان، کاسنی، اسفناجیان و پروانهآسا بودند که به ترتیب ۱۶/۷%، ۱۳/۶%، ۱۰/۶%، ۱۰/۶% از کل فلور منطقه راتشکیل می دهند. نتایج نشان داد بیشترین تنوع در گروه چهارم و کمترین در گروه اول پوشش گیاهی به میزان ۱/۶ و ۰/۸ نمایه شانون مشاهده می شود. نتایج همبستگی تنوع با میزان شوری خاکو اجزا بافت خاک (رس، سیلت و ماسه) نشان داد که که تنوع با میزان شوری خاکبالاترین همبستگی راداشته و این رابطه به شکل نمایی باشد. همچنین با افزایششوری خاکتا حد ۳۰ دسی زیمنساز میزان تنوع به نحو چشم گیری کاسته می شود.