سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رئیسی اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا هادی زاده – استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

کنه های خانواده Tenuipalpidae از کنه های گیاهخوار بوده و برخی از آنها ناقل تعدادی از ویروس های گیاهی هستند . در پژوهش حاضر تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف دو گونه Cenopalpus bakeri و C. Rubusi از این خانواده مورود بررسی قرار گرفت . گیاه میزبان جمعیت های گونه اول درخت ازگیل ژاپنی و میزبان های گونه دوم درخت انجیلی و گیاه تمشک بود . پس از مقایسه ی شیوه های مختلف استخراج DNA، بهترین روش برا ی استخراج از نمونه های منفرد کنه ها معرفی گردید . تنوع ژنتیکی جمعیت های جمع آوری شده از نواحی مختلف استان مازندران از طریق مقایسه توالی ژن سیتوکروم اکسید از (COI) انجام شد . پس از توالییابی قطعه ۴۲۰ جفتبازی و مقایسه توالیها در بانک ژن ، گونه های مورد بررسی با توالی های مربوط به همان گونه ها ۹۹ درصد تشابه داشتند . آنالیز توالیها توسط نرم افزار Mega5 انجام شد . نتایج نشان داد که جمعیت های مختلف کنه C. rubusi در استان مازنداران متعلق به یک هاپلو تایپ بوده و سازگاری میزبانی تغییری در تنوع ژنتیکی ایجاد نکرده است . در مورد گونه C. bakeri میزان تفاوت ژنتیکی از صفر تا ۰٫۰۱۰ بود . سه جمعیت جمع آوری دشه از شهرستان های ساری ، جویبار و قائمشهر در یک گروه و دو جمعیت بابل و بهشهر در گروه دیگری قرار گرفتند .