سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

قاسمعلی ناظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد حاجی آبادبندرعباس
علی اشرف جعفری – عضو هیئت علمی سازمان جنگلها و مراتع

چکیده:

درتولید یک واریته اصلاحی خصوصیات متعددی درنظر گرفته می شود که اکثر آنها با یکدیگر و با عملکرد همبستگی بالایی دارند بطوریکه واریته های اصلاح شده حاصل انتخاب و گزینش همزمان یا غیرهمزمان این صفات هستند این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و گزینش اجزا عملکرد با استفاده ازتجزیه علیت در۹ رقم وارداتی پنبه به همراه یک رقم تجاری به عنوان شاهد درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درسال ۱۳۸۵ درایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب فارس انجام گردید صفات مورد بررسی شامل تعدادبوته ارتفاع بوته طول شاخه رویا تعدادشاخه رویا طول شاخه زایا تعدادشاخه زایا تعداد قوزه وزن قوزه زودرسی و عملکرد بودند نتایج نشان داد که بین ارقام مورد مطلعه ازنظر تمامی صفات مورد بررسی بجز تعداد شاخه زایا اختلاف معنی داری درسطح احتمال ۱ درصد وجود داشت دربررسی همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی مشاهده شد که بین عملکرد کل با وزن قوزه همبستگی مثبت و معنی داری وجوددارد ضریب همبستگی ژنتیکی بین زودرسی و عملکرد کل منفی و معنی دار بود زودرسی با ارتفاع بوته و همچنین تعداد طول شاخه رویا رابطه منفی داشت تجزیه علیت به منظور تعیین روابط علی و معلولی بین صفات با عملکرد انجام شد و نشان داد که صفات تعدادقوزه بیشترین تاثیر را درافزایش عملکرد داشته و انتخاب مستقیم برمبنای این صفت می تواند مفید واقع شود