سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم خداقلی – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
رقیه همتی –
بیتا ناصری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
علیرضا معرفت – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا ناشی از قارچ Fusarium solani یکی از مهمترین بیماریهای قارچی لوبیا در ایران و از جمله استان زنجان به شمار می رود. تا کنون تحقیقی بر تنوع ژنتیکی جمعیت های این قارچ در زنجان انجام نشده است. لذا این تحقیق با هدف مطالعه انگشت نگاری ژنومی جمعیت های این بیمارگر از مزارع مهم لوبیاکاری استان زنجان با استفاده از نشانگر های RAPD انجام گرفت. بدین منظور نمونه برداری از مزارع آلوده لوبیا واقع در۱۱ منطقه انجام گرفته و پس از خالص سازی و شناسایی، ۳۰ جدایه برای آزمایشات مولکولی انتخاب شدند. پس از استخراج DNA آزمونی اولیه بر روی هشت آغازگر RAPD انجام گرفت که در آن میان تنها یک آغازگر با نام OPA-13 الگوی باندی مناسبی را حاصل نمود و جهت انگشت نگاری تمام جدایه ها به کار رفت. این آغازگر توانست ژنوم ۲۳ جدایه را به خوبی تکثیر نماید. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار e 02/2 NTSYS pcانجام گردید. بدین ترتیب در ضریب تشابه ۷۵ درصد، ۲۳ جدایه گونه مرکب F. solani در ۱۱ دودمان کلونی قرار گرفتند. این نتایج نشان دهنده تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه در جمعیتهای این بیمارگر است. نتایج این تحقیق همچنین حاکی از آن است که بین پراکنش جغرافیایی و گروههای ژنتیکی بدست آمده از این نشانگر ارتیاط مشخصی وجود نداشته است.