سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم آردی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه گروه زیست شناسی
فاطمه رحمانی – استاد یار دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم گروه زیست شناسی
عباس صیامی – استاد یار دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم گروه زیست شناسی
مهناز حیدری ریکان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه

چکیده:

بلوط یکی از مهمترین جنسهای چوبی نیمکره شمالی هست این جنس از اصلی ترین گونه های درختی ایران به شمار میرود.بااین حال تاکسونومی وارتباط تکاملی بلوط های ایرانی مطالعه نشده است. در این مطالعه ، ما ارتباط ژنتیکی جنس بلوط رابا به کار گیری مارکرRAPD امتحان کردیم. ۵ گونه بلوط از جنگلهای شمالغرب ایران جمع آوری و آنالیز شدند.هر درخت براساس مورفولوژی برگ وپیاله ومیوهبه عنوان یک جنس شاخص از هر گونه در نظر گرفته شد. ۱۰ پرایمرRAPD 4 باند از۲۰۰ تا ۲bp ایجاد کرد. ۱۰۰ تا از این باندها پلی مورف بودند که به طور متوسط برای هر پرایمر ۱۰/۴مارکر ایجاد شد. ضریب تشابه جا کاردمحاسبه شدودندروگرام بر اساسUPGMAاز روی داده هایRAPDترسیم شد. داده های RAPD با به کار گیریNTSYS درسه خوشه دسته بندی شد. آنالیز ژنتیکی دامنه تشابه ژنتیکی بین گونه ای نسبتا بالااز حد اقل ۰/۳۸۵تا حداکثر ۰/۷۰۲رانشان داد. د امنه ضریب تشابه دلالت بر تنوع بالاو فا صله ژنتیکی در جنسQuercus در جنگلهای شمالغرب ایران دارد . این نتایج پیشنهاد می کند مارکرRAPD برای آنالیز تنوع ژنتیکی بلوط مفید است.