سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد جواد حبیب زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش اصلاح نهال و بذر
ابراهیم گنجی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش اصلاح نهال و بذر
محمد حاجیان شهری – بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش گیاه
محمود رضا کریمی شهری – بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش گیاه

چکیده:

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی ۳۰ ژنوتیپ پا کوتاه گزینش شده محلب انتخاب و با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و RAPD مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی های مورفولوژیکی ۱۴ صفت مورد استفاده قرار گرفت. جهت تکثیر DNA نمونه ها در واکنش PCR از ۲۱ آغازگر ده نوکلئوتیدی انتخاب شد که در نهایت ۱۷ آغازگر تولید باندهای چند شکلی نموده و برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. در مجموع ۹۴ باند در محدوده ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ bp به دست آمد . گروه بندی ژنوتیپ ها به روش تجزیه خوشه ای و با استفاده از الگوریتم UPGMA انجام گرفت و بر این اساس سه گروه اصلی را نشان داد که این گروه های به دست آمده همبستگی مناسبی را با رده بندی تاکسونومی محلب داشتند . با توجه به جدول تشابه جاکارد بیشترین تشابه بین ژنوتیپ های DM90 و DM96 مشاهده گردید. در تجزیه و تحلیل داده های صفات مورفولوژیکی و رسم دندروگرام، ژنوتی پهای محلب نیز در سه گروه دسته بندی شدند که این سه گروه با گروه های حاصل از نشانگر مولکولی RAPD دارای تفاوت هایی بودند. این عدم انطباق را میتوان ناشی از عوامل متعددی دانست و از آنها در برنامه های اصلاح نژاد بهره برد.