مقاله تنوع ژنتیکی گونه های مزوریزوبیوم همزیست نخود بومی خاک های ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی گونه های مزوریزوبیوم همزیست نخود بومی خاک های ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزوبیوم
مقاله نخود
مقاله مایه تلقیح
مقاله تنوع ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی دولت آبادی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی رحمانی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مایه تلقیح های ریزوبیومی در زراعت گیاهان لگوم از جمله نخود به دلیل مزایای اقتصادی، کاهش مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی و تامین سلامت محیط زیست در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. در ایران نیز تولید و مصرف این کودها از یک دهه پیش آغاز شده است. تولید مایه تلقیح ریزوبیومی مستلزم در اختیار داشتن باکتری های موثر و شناخته شده می باشد. هدف از انجام تحقیق جاری، شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ریزبیوم های همزیست با گیاه نخود موجود در کلکسیون میکروبی موسسه تحقیقات خاک و آب می باشد. در این تحقیق ابتدا باکتری های مذکور بر روی محیط YMA خالص سازی شدند و علاوه بر بررسی های میکروسکوپی و مرفولوژیک، توان ریزوبیوم های مورد مطالعه در ایجاد گره بر روی ریشه گیاه میزبان از طریق آزمون آلوده سازی گیاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۲۰ جدایه ای که تحت آزمون آلوده سازی گیاه قرار گرفتند، ۸۲ جدایه توانایی گره زایی داشتند و به عنوان جدایه های nod+ در نظر گرفته شدند. به منظور شناسایی جدایه های مذکور از آزمون های بیوشیمیایی شامل مصرف قندهای و اسیدهای آمینه مختلف و نیز رشد در شرایط متفاوت استفاده گردید. نتایج آزمون های بیوشیمیایی برای خوشه بندی جدایه ها مورد استفاده قرار گرفت که منجر به قرار گرفتن جدایه ها در شش خوشه اصلی شد. نتایج آزمون های بیوشیمیایی نشان داد که اکثر جدایه ها در گونه M.ciceri و مابقی در گونه M.mediterraneum قرار می گیرند. توالی ژنتیکی ژن۱۶S rRNA  در شش جدایه که نماینده هر یک از خوشه ها بودند تعیین گردید. مقایسه توالی تعیین شده با اطلاعات ژن بانک NCBI نشان داد که از لحاظ توالی ۱۶S rRNA جدایه های C-22, C-35, C-35A, C-97, C-105 در گونه M.ciceri و جدایه SWRI-9 در گونه M.mediterraneum قرار می گیرند.