مقاله تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای RAPD
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهو
مقاله ژنوتیپ های بومی
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز
مقاله چند شکلی
مقاله تنوع ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: چوکان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند نیازعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی ویژگی ها و پتانسیل ژنتیکی ژرم پلاسم کاهو در ایران و امکان استفاده از آن ها در ایجاد ارقام از اهداف مهم به نژادی این محصول است. در این آزمایش ۴۲ ژنوتیپ کاهوی ایرانی از مناطق مختلف کشور همراه با یک رقم خارجی با استفاده از هفده آغازگر تصادفی RAPD در واکنش زنجیره ای پلی مراز در آزمایشگاه سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه های آماری شامل تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای با استفاده از الگوریتم UPGMA به منظور تعیین کارآیی نشانگرها محتوی اطلاعات چند شکلی، شاخص نشانگری، نسبت چندگانه موثر و قدرت تفکیک انجام شد. آغازگرها در مجموع ۸۰۷ باند چند شکل تولید کردند که بیشترین تعداد مربوط به آغازگر P9 با ۷۸ باند و کمترین آن آغازگر P6 با ۱۵ باند بود. دامنه اندازه باندهای تولید شده در آغازگرها بین ۲۸۰ تا ۳۰۰۰ جفت باز متغیر بود. در محاسبه ضرایب تشابه به روش جاکارد، ضرایب تشابه از صفر تا۰٫۳۲۴  متغیر بود. بیشترین تشابه به ترتیب، بین ژنوتیپ بابل و لاین۱۱ مازندران (۰٫۳۲۴)، لاین های ۱۹ و ۲۳ مازندران (۰٫۳۱۴) و ژنوتیپ کرج و سفید نیشابور (۰٫۰۰۳) به دست آمد. تجزیه خوشه ای داده های مولکولی توانست ژنوتیپ ها را در سطح تشابه ۰٫۲۵ مطابق با صفات مورفولوژیک به چهار گروه تقسیم ندی کند. نتایج نشان داد ژنوتیپ های مورد بررسی از تنوع بالایی برخوردار بودند و استفاده از نشانگرهای RAPD برای گروه بندی کاهوهای بومی ایران روش مفید و موثری است.