مقاله تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی قارچ های بی هوازی شکمبه حیوانات نشخوارکننده: گذشته، حال و آینده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۳۷ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی قارچ های بی هوازی شکمبه حیوانات نشخوارکننده: گذشته، حال و آینده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلوژنی
مقاله تک نیایی
مقاله نئوکالیمستیگومایکوتا
مقاله قارچ های شکمبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنلو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابای اهری اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: افسریان سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بدلی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: قارچ های شکمبه برای اولین بار در سال ۱۹۱۰ توجه قارچ شناسان را به خود جلب کردند. بعدها به دلیل محتوای کیتین در دیواره سلولی، این قارچ ها در گروه قارچ های حقیقی طبقه بندی شدند و با عنوان نئوکالیماستیکس فرونتالیس نام گذاری گردیدند. امروزه بر اساس ویژگی های ریخت شناختی مانند تعداد تاژک در زئوسپور، ریزومیسلیوم، شکل اسپورانژ، فراساختار زئوسپور و داده های توالی های نوکلئوتیدی شش جنس از این قارچ ها شناسایی شده اند که در دو گروه مونوسنتریک و پلی سنتریک قرار می گیرند.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از بانک های اطلاعاتی شاملPubmed ، Scopus، Google Scholar،Elsevier databases، Irandoc، Iranmedex،Magiran ،SID و MEDLIB واژه های کلیدی MeSH به کار رفته در جستجوی مقالات شامل فیلوژنی، تک نیایی، نئوکالیمستیگومیکوتا و قارچ های شکمبه محدود شده در مقالات منتشر شده در سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳ استخراج و مطالعه مروری بر روی آن ها انجام گرفت.
یافته ها: ویژگی های گوناگونی از این قارچ ها مانند چرخه زندگی، ساختارهای تولیدمثلی، تال رویشی و داده های مولکولی، ارتباط آن ها را با کیتریدیومایکوتا نشان داده اند. مطالعه روابط فیلوژنی بین این قارچ ها و وابستگان آن ها با سایر یوکاریوت ها با استفاده از داده های توالی ناحیه ۱۸S rDNA و آنالیز خوشه ای داده های ساختاری و نیز درصد G+C نشان داده است که این قارچ ها یک گروه تک نیایی را تشکیل می دهند.
نتیجه گیری: ارزیابی عوامل بازدارنده و نقش آن ها در برهم کنش های بین قارچ ها و باکتری ها می تواند موجب درک بهتر از اکوسیستم شکمبه گردد. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز کاوش روش های نوین شناسایی اکولوژیکی شکمبه باشد. همچنین شناسایی عوامل باکتریایی بازدارنده فعالیت شکمبه می تواند زمینه ساز نقش فعال تر قارچ ها در هضم فیبر گیاهی در این اکوسیستم باشد.