مقاله تنوع ژنتیکی ویژگی های سنبله در ژنوتیپ های گندم نان مناطق معتدل و سردسیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی ویژگی های سنبله در ژنوتیپ های گندم نان مناطق معتدل و سردسیر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهای آماری
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ریحانی مهر ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: چلبی یانی سمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی تنوع صفات به ویژه صفات مرتبط با سنبله در ۳۰ ژنوتیپ گندم نان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹-۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به جز تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد سنبله در بوته و عملکرد دانه در بوته، اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود داشت که حاکی از وجود تنوع قابل ملاحظه بین ارقام مورد مطالعه بود. نتایج حاصل از محاسبه پارامترهای آمار توصیفی نشان داد، اکثر صفات به ویژه طول ریشک، طول پدانکل، تعداد گلچه غیربارور در سنبلچه، تعداد دانه در سنبله اصلی، وزن سنبله و وزن دانه در سنبله اصلی دارای بیشترین ضرایب تنوع بودند. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات اندازه گیری شده، ارقام مورد بررسی را به سه گروه تقسیم کرد که بین گروه ها از نظر اکثر صفات اختلاف معنی داری وجود داشت و گروه سوم به عنوان گروه مطلوب برگزیده شد، ارقام قرار گرفته در این گروه (مرودشت، آزادی، تجن و زرین) به عنوان ارقام برتر از نظر اجزای عملکرد و صفات مرتبط با سنبله انتخاب شدند.