مقاله تنوع ژنتیکی در گونه .Onobrychis michauxii DC با استفاده از صفات مورفولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی در گونه .Onobrychis michauxii DC با استفاده از صفات مورفولوژیکی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله صفات مورفولوژیک
مقاله Onobrychis michauxii

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی فرنگیس
جناب آقای / سرکار خانم: امیرآبادی زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس اسپرس (Onobrychis) در ایران دارای بیش از ۶۹ گونه یک ساله و چند ساله است. گونه Onobrychis michauxii  متعلق به بخش Hymenobrychis از زیر جنس اسپرس، گیاهی چندساله، علوفه ای و مرتعی است و در نیمه شمالی کشور پراکنش وسیعی دارد. در این تحقیق ۴۴ جمعیت از مناطق مختلف کشور جمع آوری و در سال ۱۳۹۰ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین جمعیت ها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به جز صفات طول لوله کاسه گل، عرض بال و طول نیام وجود دارد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مورد مطالعه بود. در بین صفات مورد ارزیابی، نسبت دندانه به لوله گل با ۱٫۳۲ درصد، کمترین و طول بال با ۲۵٫۴۲ درصد، بیشترین ضریب تغییرات را داشتند. در میان صفات کیفی نیز بر اساس شاخص نسبی شانون حداکثر تنوع در صفت رنگ گل و حداقل آن در صفت تراکم گل آذین مشاهده شد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی مشخص کرد که طول ناو همبستگی مثبت و معنی داری با طول درفش دارد. تجزیه خوشه ای به روش حداقل واریانس وارد (Ward) جمعیت های مورد مطالعه را بر اساس صفات کمی در دو گروه طبقه بندی کرد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان با انتخاب جمعیت اهر (آذربایجان شرقی) به عنوان نماینده گروه اول و جمعیت ترکمانچای (آذربایجان شرقی) به عنوان نماینده گروه دوم و انجام دورگ گیری بین آن ها باعث ایجاد حداکثر تنوع ژنتیکی در صفات مورد نظر شد.