مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های سه گونه بابونه .Matricaria rectita L., Anthemis tinctoria L و Tripleurospermum sevanense (Manda) pobed به وسیله پروتئین های کل و تعیین ارتباط آن با عوامل جغرافیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۷۹۱ تا ۸۰۳ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی جمعیت های سه گونه بابونه .Matricaria rectita L., Anthemis tinctoria L و Tripleurospermum sevanense (Manda) pobed به وسیله پروتئین های کل و تعیین ارتباط آن با عوامل جغرافیایی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله گونه های وحشی
مقاله SDS-PAGE
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله پروتئین های کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طریقی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شانجانی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بابونه از گیاهان داروئی با ارزش است که در ایران از شمال تا جنوب به صورت خود رو می روید. برای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی بابونه و تعیین ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی، الگوی پروتئینی ۱۷۰ ژنوتیپ از یازده جمعیت Anthemis tinctoria، یک جمعیت Matricaria recutita و پنج جمعیت Tripleurospermum sevanense تعیین شد. بر اساس نتایج SDS-PAGE، ۳۴ باند قابل تکثیر پپتید پروتئینی برای مطالعه تنوع ژنتیکی مشاهده شد. میانگین تعداد باندهای چند شکل نسبت به کل باندها در کلیه جمعیت ها از ۰٫۱۴۱ در AT- بانه ۲ تا  0.361در AT- سردشت متغیر بود. میانگین فاصله ژنتیکی کل بین جمعیت ها ۰٫۱۷۹ بود، که بیشترین فاصله (۰٫۶۴۵) بین دو جمعیت TS- قزوین و AT- بانه ۲ و کمترین فاصله (۰٫۰۲۵) بین دو جمعیت TS- خرم آباد و -TS اردبیل  1مشاهده شد. هیچ ارتباطی بین ویژگی های ژنتیکی و عوامل جغرافیایی مشاهده نشد. همبستگی بین ماتریس فاصله های ژنتیکی و جغرافیایی به وسیله آزمون مانتل ثابت نشد و ضریب همبستگی بین آن ها از نظر آماری معنی دار نبود (R2=0.03, P=0.235). این مساله نیز نشان دهنده عدم وجود شیب محیطی در گوناگونی پروتئین های کل بود. افزایش اساس ژنتیکی برای مقاصد اصلاح بابونه می تواند به وسیله کاربرد سیستماتیکی ذخایر توارثی که الگوی پروتئینی متفاوتی داشته و ویژگی های کیفی بهتری دارند، حاصل شود.