مقاله تنوع مورفولوژی کام نرم در سفالومتری دیجیتال در افراد ۳۵-۱۵ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۵۶ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: تنوع مورفولوژی کام نرم در سفالومتری دیجیتال در افراد ۳۵-۱۵ ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کام نرم
مقاله سفالومتری
مقاله رادیوگرافی دیجیتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش سمیراسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کام نرم قسمت فیبری- عضلانی کام خلفی است و در انسداد کامی- حلقی که به اعمال طبیعی مکیدن، بلعیدن و تلفظ مربوط می شود، نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش، تعیین تنوع مورفولوژی کام نرم در اشخاص نرمال بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۱۶۹ سفالوگرام طرفی دیجیتال (۹۴ زن و ۷۵ مرد) در دو رده سنی ۱۵ تا ۲۰ سال و ۲۱ تا ۳۵ سال از افراد نرمال مراجعه کننده به یکی از مراکز خصوصی رادیولوژی فک و صورت اصفهان انتخاب شدند. مورفولوژی کام نرم بر روی سفالومتری ها بررسی شد و به ۶ تیپ کلی تقسیم شدند. همچنین طول کام بین هر تیپ و میزان تفاوت بین گروه های سنی و جنسی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون های x2، t و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند (۰٫۰۵>p value).
یافته ها: مورفولوژی کام نرم به ۶ تیپ تقسیم شد که شایع ترین آن ها تیپ ۱ (برگی شکل) بود. تفاوت معنی داری در شکل کام نرم بین دو جنس زن و مرد وجود داشت (۰٫۰۲=p value) میانگین طول کام نرم در مردان بیشتر از زنان بود (۰٫۰۳=p value). همچنین طول کام نرم در تیپ ۳ (Butt like- بشکه ای) به طور معنی داری کوتاه تر از سایر تیپ ها بود (۰٫۰۵>p value).
نتیجه گیری: کام نرم دارای نمای متنوعی در سفالوگرام طرفی می باشد. توجه به این تنوع می تواند راهنمای مفیدی در انسدادهای کامی- حلقی بیماران شکاف کام، سندرم آپنه انسدادی خواب و مشکلات تکلم باشد.