سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید میرشفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

جهانی که در آن زندگی می کنیم نه از فرهنگی واحد که از فرهنگهای گوناگون شکل گرفته است با گسترش نهضت چند فرهنگی گرایی در دهه های اخیر مساله به رسمیت شناختن تعدد فرهنگی و تاثیر هویتهای گوناگون برفرایند تصمیم گیری سیاسی اجتماعی و اقتصادی به یکی از موضوعات مهم و مطرح در اندیشه معاصر تبدیل شده است مقاله حاضر ضمن اشاره به تنوع قومی و فرهنگی درکشور ایران به عنوان امری پذیرفته شده بر آن است که ابعاد گوناگون صورت مساله را روشن کند پس از آن به فرصتهای موجود در این زمینه به اختصار اشاره دارد. ایران از جمله کشورهایی استکه از نظر قومیت، زبان و خرده فرهنگ ها دارای تنوع قابل توجهی است اما برخلاف بسیاری از کشورهای جدید که فرایندملت – دولت سازی را در چند دهه اخیر طی کرده اند ایران در طول چند قرن همنشینی مسالمت امیز تنوع ها را تجربه کرده است به عبارت دیگر قبل شکل گیری دولت – ملت به معنایمدرن آن توافق تنوع های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی را تشکیل داده بود لذا نوع تعارضات قومی یا زبانی درکشور ما با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است.