مقاله تنوع فیتوشیمیایی اسانس برگ جمعیت های مختلف مورد (.Myrtus communis L) جمع آوری شده از رویشگاه های طبیعی استان های فارس و کهکیلویه و بویراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در داروهای گیاهی از صفحه ۲۳۳ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: تنوع فیتوشیمیایی اسانس برگ جمعیت های مختلف مورد (.Myrtus communis L) جمع آوری شده از رویشگاه های طبیعی استان های فارس و کهکیلویه و بویراحمد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله فیتوشیمی
مقاله مورد (Myrtus communis .L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآور لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: باژیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پیربلوطی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنیا محتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بشر از دیرباز گیاهان دارویی را به عنوان موهبت های طبیعی دانسته و به عنوان ابزاری موثر در التیام دردهایش استفاده کرده است. گیاه دارویی مورد (مورت) (Myrtus communis L.) از جمله گیاهانی است که به واسطه شرایط خاص رویشگاهی و رشد و توسعه در مناطق گرم و نامساعد در حفظ و نگهداری ارکان محیط زیست در این مناطق نقش به سزایی دارد. در این تحقیق تنوع فیتوشیمی اسانس جمعیت های مختلف مورد در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق: نمونه های برگ جمعیت های مختلف مورد از استان های فارس (سیدان، چشمه علی و سیمکان) و کهگیلویه و بویراحمد (ده دشت و گچساران) در مرحله گلدهی در سال ۱۳۹۱ جمع آوری شدند. اسانس حاصل از روش تقطیر با آب با استفاده ازGC-MS  مورد تجزیه فیتوشیمیایی قرار گرفت.
نتایج و بحث: نتایج فیتوشیمیایی تحقیق حاضر نشان داد که برای نمونه های جمع آوری شده از مناطق گچساران، ده دشت، سیمکان، چشمه علی و سیدان به ترتیب ۳۳، ۱۱، ۴۱، ۱۱ و ۳۵ ترکیب شناسایی شد. مهمترین ترکیبات شناسایی شده در اسانس جمعیت های مختلف عبارت از لینالول، آلفاپینن، لیمونن و ۱٫۸- سینئول مهمترین ترکیبات با بیشترین مقدار در هر دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد بودند. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش
UPGMA و بر اساس فاصله مربع اقلیدسی، نمونه ها بر اساس صفات مورد بررسی (درصد ترکیبات) به سه گروه مجزا تقسیم شدند. بر اساس این گروه بندی نمونه های استان کهگیلویه و بویراحمد (گچساران و ده دشت) به علاوه نمونه سیدان در استان فارس که از لحاظ جغرافیایی نسبت به نمونه های دیگر این استان به مرز کهگیلویه و بویراحمد نزدیک تر است در یک گروه قرار گرفتند که خود نشان دهنده تطابق تنوع شیمیوتایپی با محل جمع آوری نمونه ها است. اثر اغلب فاکتورهای محیطی به جز مقدار بارندگی بر میزان ترکیبات اسانس مورد در این آزمایش معنی دار نبود.
توصیه کاربردی/ صنعتی: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین جمعیت های مختلف از نظر عملکرد اسانس و ترکیبات مهم ثانویه موجود در اسانس برگ مورد تنوع معنی داری حاصل شد.