سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا هاشمی خیبر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
سیدابراهیم صادقی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سیامک حنیفه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

خسارت حشرات وکنه ها در گیاهان به اشکال مختلف دیده می شود که تشکیل گال یکی از آنها می باشد. بررسی آفات گالزای درختان بید در خلال اجرای طرح تحقیقاتی جمع آوری و شناسایی فون آفات بید و دشمنان طبیعی آنها در استان آذربایجان غربی طی سالهای ۱۳۸۳-۸۷ انجام گردید. از اواخر اردیبهشت تا مهر ماه هر سال هر ۱۵ روز یکبار نمونه برداری از گونه های موجود در هر منطقه انجام شد. برای این منظور پایه هایی از هر گونه بید انتخاب و ۴ شاخه از هر درخت در جهات چهار گانه جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۱۱ گونه آفت گالزا از روی گونه هایمختلف درختان بید جمع آوری گردید. همچنین مقاومت و حساسیت گونه های مختلف بید به دو گونه از آفات مهم گالزا در ایستگاه ساعتلو شامل زنبور گالزای بید و پشه گالزای بید تعیین گردید و مشخصشد گه گونه Salix Salix triandra و .excelsaبه ترتیب حساسترین گونه ها نسبت به زنبور گالزای بید Pontania vesicator) وپشه گالزا Rabdophaga heterobia) می باشند