سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور گرکز – دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
داریوش پورگل افشانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،
سیدفاضل موسوی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،

چکیده:

در این مقاله سعی شده اثرات فرهنگ بر حسابداری و ارزشهای حسابداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و همچنین از اصطلاح شناسی هافستد مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و بررسی رابطه بین تنوع فرهنگ ملی و عملکرد حسابداری مدیریت استفاده شده است که نتایج این بررسی در دو بخش نشان داده شده است. در قسمت اول در مورد رابطه بین تفاوت فرهنگ ملی و طراحی سیستم مدیریت هزینه ها بحث شده است در حالی که در بخش دوم سیستم کنترل مدیریت نشان داده شده است.