سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جوانمیری پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
موسی رسولی – استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر
ژینوس جشنی – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
وحید اعتماد – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

تنوع زیستی Biodiversity مفهومی است که درسه سطح ژن گونه و اکوسیستم مطرح می گردد ولی این واژه درسطح گونه شناخته شده تر بوده و کاربرد بیشتری دارد به منظور مطالعه تنوع گونه ای گیاهان چوبیو علفی دررابطه با عوامل فیزیوگرافیک ارتفاع از سطح دریا جهت دامنه و شیب سامان عرفی پاتم در بخش پاتم جنگل خیروددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انتخاب گردید سپس بصورت تصادفی سیستماتیک تعداد ۶۵ قطعه نمونه به ابعاد ۲/۵×۲ متر مشخص گردید درمجموع ۲۱۲ گونه گیاهی متعلق به ۱۶۱ جنس و ۷۸ تیره شناسایی شد که درم یان آنها ۲۳ گونه سرخس ۴۲ گونه تک لپه ای و ۱۴۶ گونه دو لپه ای وجود دارد نتایج نشان داد که جهت دامنه برتنوع و غنای گونه های چوبی و پوشش علفی اثر معنی داری و جهت جنوبی بالاترین غنا و تنوع گونه ای را دارد ارتفاع از سطح دریا برتنوع آشکوب گیاهان چوبی و علفی تاثیر معنی داری داشته و دامنه ارتفاعی ۴۰۰-۳۰۰ متر بیشترین تنوع را دارد درحالیکه اثر ارتفاع از سطح دریا بریکنواختی معنی دار نیست اثر شیب برتنوع معنی دار بوده اما برغنای و یکنواختی معنی دارنیست