سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم برجی – کارشناس ارشدجغرافیا

چکیده:

به دلیل عبور کمربند بیابانی جنب گرمسیری از ایران قسمت زیادی از کشورمان دارای بافت طبیعی بیابانی و کویرهایی استکه مامن زندگی و رویشگاه گونهای زیادی از جانوران و گیاهان می باشد ایجاد تنوع بی نظیر درکشور مدیون پهنه ی جغرافیایی گسترده و تنوع اقلیمی آن میب اشد به همین دلیل دیدن مرال و شوکای جنگل های انبوه هیرکانی قوچ و میش اوریال تپه های ماهورهای استپی خراسان منطقه شکارممنوع حیدری درشمال نیشابور آهو و هوبره منطقه مورد مطالعه و …. دراین سرزمین جای هیچگونه شگفتی ندارد مقاله حاضر با تکیه بر اطالعات اخذ شده از کارشناسان مربوط مطالعات کتابخانه ای به بررسی و معرفی منطقه حفاظت شده رئیسی به عنوان یکی اززیست بومهای بیابانی ایران می پردازد دراین نوشتار سعی برآن شده تا با درنظر گرفتن مجموعه یافته های پژوهشی و ارایه مبانی نظری گونه هی شاخص جانوری و گیاهی منطقه عوامل تهدید آمیز برتنوع زیستی و روند مدیریتی را مورد ارزیابی قرار دهد.