سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
علی تیمورزاده – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
حسین کاویان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق فلور مناطق تحت تاثیر آب و هوایی خزری / هیرکانی استان اردبیل که مناطق مشرف به نواحی مرزی ودامنه ها ی غربی استان گیلان را در بر می گیرد بررسی شده است. گیاهان جمع آوری، شناسایی و در قالب خانواده، جنس، گونه و محل انتشار هر یک از آنها طبقه بندی گردید. اسامی تاکسون های موجود در این منطقه به صورت فهرست الفبایی و به ترتیب خانواده، جنس و گونه تنظیم شد. در مجموع تا به حال ۵۱ تیره، ۱۷۳ جنس و ۲۵۷ گونه گیاهی شناسایی شده است. تیرهAsteraceaeبا ۳۸ گونهPoaceae و Rosaceaeهر کدام با ۲۷ گونه Fabaceae با ۲۴ گونهBrassicaceaeبا ۱۰ گونهApiaceaeبا ۹ گونهLamiaceae با ۸ گونه مهمترین تیره های گیاهی منطقه را تشکیل می دهند. شکل زیستی گیاهان منطقه به روش رانکایر مشخص و همی کریپتوفیتها He)با۴۵/۵۰درصد ( ۱۰۱ گونه) و تروفیتها Th)با۲۳/۴۲درصد ( ۵۲ گونه) فراوانترین اشکال زیستی گیاهان منطقه را تشکیل می دهند. از نظر کوریوتیپ، بیشترین عناصر رویشی مربوط به ناحیه اروپا- سیبری و ایران- تورانی و سپس عناصرناحیه اروپا – سیبری (حوزه هیرکانی) است.