سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه اسمعیلی رینه – گروه جانورشناسی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
وحید اکملی – گروه جانورشناسی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
علیرضا ساری – گروه جانورشناسی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
مظفر شریفی – مرکز مطالعات محیط زیست دانشکده علوم، دانشگاه رازی

چکیده:

اصطلاح تنوع زیستیBiodiversity به فراوانی یا گوناگونی اشکال مختلف زندگی از گیاه و جانور اطلاق می شود. این گوناگونی حیات در تمام سطوح سازمان دهی اکولوژی رخ می دهد. اما منظور از تنوع زیستی به طور کلی تنوع ژنتیکی، تنوع گونه ای و تنوع اکوسیستم ها است. تنوع زیستی مناطق کارستی و آبهای زیرزمینی در ایران تاکنون بطور جامع بررسی نشده است اما گزارش های پراکنده ای از حضور بعضی گونه های جانوری وجود دارد. دو گونه ماهی کور؛ ماهی سفیدکور ایرانی و سگ ماهی کور، گونه سمندر غارزی گرگانیPتعدادی خزنده و سخت پوستان عنکبوتیان و چندین گونه از خفاش ها شامل خفاش دم موشی بزرگ خفاش دم موشی کوچک ، خفاش دم موشی مسقطی ، خفاش نعل اسبی بزرگ خفاش نعل اسبی کوچکR خفاش نعل اسبی مدیترانه ای ، خفاش نعل اسبی مهلی، خفاش نعل اسبی بلاسی، خفاش بینی برگه ای سه دندانه ای و خفاش بینی برگه ای ایرانی ، خفاش گوش موشی ، خفاش انگشت دراز، خفاش بال بلند، خفاش گوش بلند از مناطق کارستی گزارش شده است. برای حفاظت از این جانوران و زیستگاه آنها (که تعدادی از آنها در لیست قرمزIUCN قرار دارند) باید مدیریت صحیح و حفاظت از کارست صورت گیرد