سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی کاشکی – فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

طی تحقیق انجام شده به منظور شناخت قلمرو مناطق بیابانی استان خراسان پوشش گیاهی عرصه های بیابانی خراسان برمبنای طبقه بندی گیاهی ولفگانگ فری و ویلفرید پروبست ۱۹۷۷ و با معیارهای اکولوژیکی و سیماشناسی مورد مطالعه قرارگرفت و ۵ ساخترا اصلی و کلی برای پوشش گیاهی شناسایی شد که عبارت بودند از درختزارها درختچه زارهای نیمه کویری بوته زارها رویشهای تپه های ماسه ای و رویشهای شوره خواه نتایج بررسی ها نشان داد که رویشهای درختی درقلمرو جغرافیایی محدوده های بیابانی خراسان از ۳جامعه مختلف تشکیل شده است و ۷۰۶۰۲ هکتار مساحت دارد که حدود ۰/۶ درصد پوشش گیاهی کل منطقه مورد مطالعه را تشکیل میدهد ساختارهای درختچه ای نیز دارای ۷جامعه به استثنای گونه های شوره خواه و شن دوست است و مساحتی بالغ بر۲۱۲۵۴۸۰ هکتار دارند که درمجموع معادل ۱۷/۶ درصد پوشش گیاهی کل را به خود اختصاص میدهد.